Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie

Ul Kochanowskiego 23, 33-100 Tarnów, Email: biuro@pgzptarnow.pl
Smaller Default Larger

Statut

Statut Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.1. Związek nosi nazwę: Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie w dalszym ciągu niniejszego Statutu zwany – Pg. Z. P.

2. Pg. Z. P. działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników /Dz. U. PRL Nr 32 poz. 217/.

 

§2.1. Terenem działania Pg. Z. P. jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Pg. Z. P. jest miasto Tarnów.

 

§3. Pg. Z. P. używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem w otoku: Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie oraz podłużnej z napisem: Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie.

 

§4. Pg. Z. P. jest dobrowolną, niezależną, samodzielną i samorządną organizacją społeczno – zawodową pszczelarzy i zrzesza się w Polskim Związku Pszczelarzy.

 

§5. Pg. Z. P. może przystępować na członka do innych organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i zagranicą.

 

§6. Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie posiada osobowość prawną.

 

II. CELE I ZADANIA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI

 

§7. Podstawowym celem Pg. Z. P. jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa, stałego rozwoju hodowli, oraz jej ochrony, reprezentowania interesów pszczelarzy i kultywowanie tradycji pszczelarskiej.

 

§7. Cele i zadanie Pg. Z. P. realizuje w szczególności poprzez:

1. Koordynowanie pracy terenowych Kół Pszczelarzy zrzeszonych w Związku, nadzorowanie i kontrola ich działalności.

2. Udzielanie wszechstronnej pomocy terenowym Kołom Pszczelarzy zrzeszonym w Związku w zaopatrzeniu w środki produkcji pasiecznej oraz w pracach organizacyjnych i fachowych.

3. Reprezentowanie i ochrona interesów pszczelarzy wobec władz rządowych, samorządowych i instytucji.

4. Współdziałanie z agendami rządowymi oraz organizacjami społeczno-zawodowymi w rozwoju pszczelarstwa.

5. Współpraca z terenowymi organami władzy i innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed zatruciami.

6. Propagowanie i inspirowanie wszystkich możliwych form współdziałania pszczelarstwa z jednostkami gospodarki rolnej w zakresie rozszerzenia bazy pożytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły.

7. Podejmowanie wniosków i inicjatywy ustawodawczej w zakresie stanowienia przepisów regulujących sprawy pszczelarstwa.

8. Sprawowanie patronatu i działalność rewizyjna nad działalnością statutową, organizacyjną i rzeczową terenowych Kół Pszczelarzy zrzeszonych w Związku.

9. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z uchwałami zatwierdzonymi przez Zarząd Związku.

 

§8. 1. Pg. Z. P. opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy.

2. Pg. Z. P. zatrudnia etatowych pracowników do wykonania zadań statutowych.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Pg. Z. P.

 

Pg. Z. P. zrzesza pszczelarzy w Kołach Pszczelarzy.

 

§9. Władzami terenowych Kół Pszczelarzy są:

1. Walne Zebranie Członków Koła.

2. Zarząd Koła, składający się z 3 do 6 członków w tym:

prezes, viceprezes, sekretarz, skarbnik.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków.

4. Sąd Koleżeński w skład którego wchodzi 5 członków. Wyboru członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zebranie Członków Koła – na okres kadencji wynoszący 4 lata. Każde z Kół Pszczelarzy używa pieczęci podłużnej z napisem: Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie – Koło Pszczelarzy w …………………….. .

 

§ 10. 1 Na terenie gmin i miast podstawową komórką organizacyjną Pg. Z. P. jest Koło Pszczelarzy.

2. Koło Pszczelarzy może zorganizowane przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków.

3. W przypadku braku statutowej liczby członków do zorganizowania Koła Pszczelarzy, można utworzyć sekcję Pszczelarzy wchodzącą w skład Koła Pszczelarzy z sąsiedniej Gminy lub miasta.

Sekcja pszczelarzy zrzesza co najmniej 5 członków.

4. Siedzibę Koła Pszczelarzy ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych.

5. Koła Pszczelarzy wymienione w § 10 pkt 1. są ogniwami Pg. Z. P i muszą uzyskać pisemnie zezwolenie Zarządu Pg. Z. P na założenie Koła Pszczelarzy i jego działalność w formie Uchwały.

6. Koła Pszczelarzy realizują zadania w oparciu o niniejszy statut oraz regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Pg. Z. P.

 

IV. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§11. Członkowie Pg. Z. P. mogą być zwyczajni i honorowi.

1. Członkowie zwyczajni mogą być to osoby fizyczne i prawne, prowadzące hodowlę pszczół, albo zajmujące się naukowo – badawczą dziedziną pszczelarstwa, które podpisały deklarację członkowską i należą do jednego z Kół Pszczelarzy.

2. O przyjęciu na członka lub wykluczeniu decyduje uchwała Zarządu Koła.

3. Członkiem honorowym Pg. Z. P. może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla pszczelarstwa.

Tytułu honorowego członka nadaje Walny Zjazd Pg. Z. P. na wniosek Koła lub Zarządu Pg. Z. P.

4. Członek zwyczajny może należeć tylko do jednego Koła.

 

§12. Członek zwyczajny ma prawo:

1. Brać bezpośredni udział z głosem decydującym na Walnym Zebraniu Koła oraz być wybranym jako delegat na Zjazd Delegatów Pg. Z. P. w Tarnowie lub Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego.

2. Wybierać i być wybieranym do Władz Koła oraz wybierać Delegatów i być wybieranym do władz Pg. Z. P. w Tarnowie i władz Polskiego Związku Pszczelarskiego.

3. Korzystać ze świadczeń związanych z hodowlą i ochrona prawną w zakresie hodowli i pszczół.

 

§13. Członek zwyczajny jest obowiązany:

1. Stosować się do postanowień statutu Pg. Z. P. oraz regulaminu Koła i uchwał podejmowanych przez władze Związku.

2. Brać czynny udział w pracach Koła, systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową na szkoleniach i kursach organizowanych przez władze Związku.

3. Terminowo opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia wynikające z uchwał Związku i uczestniczyć na zebraniach Koła.

4. Przestrzegać zasad etyki pszczelarza.

5. Przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich między innymi przez poddawanie pasieki kontroli weterynaryjnej.

 

§14. Utratę członkowstwa powodują:

a/ Nie opłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku oraz innych świadczeń wynikających z uchwał Władz Zarządu.

b/ Dobrowolne wystąpienie z Koła złożone na piśmie.

c/ Nie podporządkowanie się uchwałom Władz Związku oraz postępowanie sprzeczne z Statutem Związku – w tym z etyką pszczelarską.

 

§15. Wykluczenie z Koła w przypadku:

a/ Postanowienie Sądu Koleżeńskiego

b/ Podjęcie Uchwały Zarządy Pg. Z. P. lub Zarządu Koła Pszczelarzy za naruszenie zasad Pg. Z. P.

 

§16. 1. Zawieszenie w prawach członka Pg. Z. P. następuje w przypadku:

a/ Postanowienia Sądu Koleżeńskiego.

b/ Podjęcie uchwały Zarządu Pg. Z. P. lub Zarządu Koła Pszczelarzy za naruszenie etyki pszczelarskiej lub Statutu Pg. Z. P.

2. Termin odwołania dla członków od decyzji określonej w §15 i 16 pkt 1 Wynosi 30 dni od daty jej doręczenia.

3. Odwołanie od decyzji można wnieść w przypadku §15 pkt. a i §16 pkt 1a do Sadu Koleżeńskiego Pg. Z. P. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do tego samego lub innego Koła tylko za zgodą Pg. Z. P. – nie wcześniej aniżeli po 3 latach od daty jego prawomocnego wykreślenia.

4. W przypadku zawieszenia członka Pg. Z. P. w prawach członkowskich nie może pełnić żadnej funkcji we władzach związkowych, ma natomiast obowiązek wywiązywania się z zadań statutowych określonych w §13.

 

V. WŁADZE POGÓRSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY

 

§17. Władzami Pogórskiego Związku Pszczelarzy są:

1. Walny Zjazd Delegatów Pg. Z. P.

2. Zarząd Pg. Z. P.

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński

 

Kadencja władz trwa 4 lata.

Osoby powołane do wymienionych władz wykonują swoje funkcje społecznie, co dotyczy również władz Kół Pszczelarzy.

 

§18.1 Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny

a/ Zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się co 4 lata, który zwołuje Zarząd Pg. Z. P.

b/ Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Pg. Z. P. może być zwołany w przypadku:

-        na żądanie Zarządu Pg. Z. P.

-        na żądanie Komisji Rewizyjnej,

-        na podstawie pisemnego żądania złożonego przez 1/3 delegatów uczestników poprzedniego Zjazdu,

-        na żądanie Polskiego Związku Pszczelarskiego,

-        na żądanie władzy rejestracyjnej,

c/ Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu 4 tygodni od czasu podjęcia decyzji.

d/ O terminie, miejscu obrad i porządku dziennym zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zjazdu, delegaci powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem, z doręczeniem programu Zjazdu.

e/ Zjazd Delegatów otwiera prezes Zarządu Pg. Z. P. lub w jego zastępstwie wiceprezes.

f/ Zjazd wybiera Przewodniczącego Zjazdu oraz 2 sekretarzy, i dwóch mężów zaufania.

 

§19.1 W obradach Zjazdu biorą udział z prawem głosu:

a/ Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo – Wyborczych Kół Pszczelarzy w ilości 1 delegat na 20 członków.

b/ Prezesi Kół Pszczelarzy,

c/ Członkowie honorowi Pg. Z. P. i Polskiego Związku Pszczelarskiego.

d/ Członkowie ustępujących władz Pg. Z. P. /Zarządu Pg. Z. P., Komisji Rewizyjnej Pg. Z. P., Sądu Koleżeńskiego Pg. Z. P./.

2. Ponadto z głosem doradczym biorą udział w obradach Zjazdu:

a/ Przedstawiciele organizacji współpracujących,

b/ Osoby zaproszone,

3. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady powinny się odbywać w tym samym dniu lecz w drugim terminie. W tym przypadku uchwały są ważne mimo braku połowy uprawnionych do głosowania. Klauzula ta powinna być zaznaczona na zawiadomieniach o zjeździe.

4. Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie ¼ obecnych delegatów – tajnie.

 

§20. Do kompetencji Zjazdu Pg. Z. P. należy:

1. Uchwalenie statutu Pg. Z. P. regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu dla Kół Pszczelarzy.

2. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Udzielenie Zarządowi absolutorium.

4. Wybór delegatów na Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego.

5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

6. Podejmowanie uchwał o programie pracy Pg. Z. P. i kierunkach działalności.

7. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Pg. Z. P.

8. Uchwalenia wysokości świadczeń na rzecz Pg. Z. P.

a/ wpisowego od nowo przyjętych członków,

b/ składek członkowskich /stałych/ i produkcyjnych / ulowych/

c/ decydowanie o nabyciu lub sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego Pg. Z. P.

d/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Pg. Z. P. i likwidacji jego majątku.

9. Przyznawanie godności członka honorowego Pg. Z. P.

10. Uchylanie uchwał podejmowanych w Kołach, które są sprzeczne ze Statutem i uchwałami Pg. Z. P. lub przepisami prawa.

11. W okresie między Zjazdami poszerzone posiedzenie Zarządu Pg. Z. P. o poszczególnych prezesów Kół Pszczelarzy bądź ich zastępców jest uprawnione do zatwierdzenia planu pracy Zarządu Pg. Z. P. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok ubiegły, jak też uchwalenie koniecznych zmian doświadczeń członków na rzecz Związku.

12. Upoważnienie Zarządu Pg. Z. P. do zaciągania kredytu i określenie jego wysokości do wartości 60 ton cukru.

 

§21. Zarząd Pogórskiego Związku Pszczelarzy:

1. Składa się z 9 członków wybranych przez Zjazd Delegatów.

2. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa, v-ce prezesa, sekretarza i skarbnika. Osoby te stanowią Prezydium Zarządu Pg. Z. P.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub w zastępstwie wiceprezes co najmniej raz na kwartał.

4. Prezes Zarządu może zwołać w uzasadnionych przypadkach poszerzone posiedzenie Zarządu z udziałem prezesów Kół Pszczelarzy oraz innych przedstawicieli organizacji gospodarczych – współpracujących.

5. W I kwartale każdego roku Prezes Zarządu Pg. Z. P. zwołuje poszerzone posiedzenie Zarządu o Prezesów Kół Pszczelarzy lub ich zastępców, celem zatwierdzenia planu pracy na rok bieżący i udzielenie absolutorium za rok ubiegły / §20pkt.11/

6. Posiedzenie Zarządu i Prezydium Zarządu są protokołowane.

7. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwyklą większością głosów. W razie równości głosów, głosowanie rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do podjęcia prawomocnych Uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej 5-ciu członków Zarządu lub 3-ch członków Prezydium.

8. W sprawach nie cierpiących zwłoki Prezes Zarządu może działać bez Uchwały Zarządu, jednak powinien na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Prezydium złożyć odpowiednie sprawozdanie i uzyskać aprobatę w formie uchwały.

 

§22. Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów Pg. Z. P. wobec władz, instytucji, sądów, organizacji i osób trzecich.

2. Kierowanie działalnością Pg. Z. P. zgodnie ze Statutem i uchwałami Zjazdu Delegatów, wytycznymi Polskiego Związku Pszczelarskiego i zarządzeniami władz.

3. Opracowanie planów działalności i preliminarza budżetowego na dany rok kalendarzowy.

4. Uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytyczanych dla Prezydium i Kół Pszczelarzy za wyjątkiem regulaminu Koła Pszczelarzy, Komisji Rewizyjnej Kół Pszczelarzy i Sądów Koleżeńskich Kół Pszczelarzy.

5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Kół Pszczelarzy, zatwierdzenie rocznych planów pracy, budżetów oraz sprawozdań z ich wykonania.

6. Rozpatrywanie odwołań członków Pg. Z. P. oraz uchylanie w drodze nadzoru uchwał Walnych Zebrań Kół Pszczelarzy, nie zgodnych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami prawa.

7. Powoływanie Komisji Problemowych i uchwalanie dla nich regulaminu.

8. Przyznawanie wyróżnień organizacyjnych i nagród aktywowi społecznemu i osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych, związkowych i resortowych.

9. Wykonywanie zleceń Komisji Rewizyjnej Pg. Z. P.

10. Wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka Polskiego Związku Pszczelarskiego.

11. Kontrolowanie działalności finansowo – rzeczowej Kół Pszczelarzy.

12. Angażowanie, zwalnianie i awansowanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach etatowych w biurze Pg. Z. P.

13. Przygotowanie Zjazdu Delegatów Pg. Z. P.

14. Wykonywanie zadań wynikających ze Statutu lub niezbędnych w realizacji zadań Zarządu w sferze gospodarczej i organizacyjnej Pogórskiego Związku Pszczelarzy.

 

§23.1 Zarząd Pg. Z. P. jest uprawniony do:

a/ zawieszania w czynnościach Zarządów Kół i członków w przypadku:

-        naruszania Statutu,

-        nie wykonania uchwał Zarządu Pg. Z. P.,

-        naruszania dyscypliny organizacyjnej lub działania na szkodę Związku,

b/ uchylanie uchwał Walnych Zebrań i Zarządu Kół Pszczelarzy, które są nie zgodne ze Statutem Pg. Z. P. lub sprzecznych z zarządzeniami władz terenowych.

2. W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła Pszczelarzy, Zarząd Pg. Z. P. powołuje tymczasowy Zarząd Koła w składzie 3 osób celem:

a/ przyjęcia i prowadzenia agend Zarządu Koła i kontynuowanie jego działalności.

b/ tymczasowy Zarząd Koła Pszczelarzy winien w ciągu 3-ch miesięcy od daty zawieszenia Zarządu Koła zwołać Walne Zebranie Członków Koła i dokonania wyboru nowego Zarządu.

3. Od decyzji podjętej przez Pg. Z. P. / §23pkt 1-a/ przysługuje prawo do odwołania do władz Pg. Z. P. w ciągu 30 dni.

 

§24. Tryb i zasady odwoływania członków władz Pg. Z. P. przed upływem kadencji:

1. Członek władz Pg. Z. P. traci piastowanie funkcji w razie:

a/ utraty praw honorowych,

b/ prawomocnego wyroku sądowego,

c/ orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

d/ nie uczestniczenia bez usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach Zarządu Pg. Z. P.

e/ działania na szkodę Związku,

2. Decyzje w powyższych sprawach podejmuje posiedzenie Zarządu Pg. Z. P. z udziałem Komisji Rewizyjnej. Uchwały w powyższych sprawach zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

§25. Umowy i zobowiązania w imieniu Pogórskiego Związku Pszczelarzy podpisuje prezes i sekretarz, w sprawach finansowych Prezes i skarbnik.

Zarząd może upoważnić pracownika etatowego biura do podpisywania bieżącej korespondencji z wyjątkiem spraw skierowanych do organów nadzorczych, władz terenowych i władz nadrzędnych.

 

VI. KOMISJA REWIZYJNA

 

§26. 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie co najmniej raz na kwartał, celem dokonania rewizji kasy i rachunkowości oraz działalności gospodarczej Związku.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności na powiedzeniu co najmniej 2 członków.

4. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

5. W czasie wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy fachowej rzeczoznawcy.

6. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ Kontrolna działalności rzeczowej i gospodarczo – finansowej Pg. Z. P.

b/ Składanie sprawozdań i stawianie wniosków na Zjeździe Delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Pg. Z. P.

c/ Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Pg. Z. P. lub Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, jeśli uzna to za konieczne.

d/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji winien brać udział w zebraniach Zarządu Pg. Z. P. z głosem doradczym.

e/ Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu lub jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i finansowej Pg. Z. P.

f/ Komisja Rewizyjna działa kolegialnie,

g/ Przewodniczący może zlecić wykonywanie czynności kontrolnych wyznaczonym przez siebie członkom komisji,

h/ w sprawach wyjątkowych na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Pg. Z. P. może zlecić wykonanie określonych czynności biegłemu.

 

VII. SĄD KOLEŻEŃSKI

 

§27.1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Viceprzewodniczącego Sądu oraz sekretarza.

2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw spornych wynikłych pomiędzy członkami Związku w zakresie działalności pszczelarskiej

3. Tryb postępowanie Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Pg. Z. P. przysługuje prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Pszczelarskiego.

5. Sąd Koleżeński rozpatruje:

a/ w pierwszej instancji

-        w sprawach przeciwko członkom Związku – osobom fizycznym o czyny niezgodne z przepisami prawa i etyką pszczelarską w tym popełnione przez nich w związku z pełnieniem przez nich funkcji we władzach Związku.

-        sprawy przekazane przez Sądy Koleżeńskie Kół,

b/ w drugiej instancji

-        odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Kół

6. Karami wymierzonymi przez Sady Koleżeńskie są:

-        a/ upomnienia

-        b/ nagana

-        c/ wnioskowanie o wykluczenie ze Związku

 

VIII. FUNDUSZE I MAJĄTEK Pg. Z. P.

 

§28.1. Fundusze Pogórskiego Związku Pszczelarzy powstają:

a/ ze składek członkowskich,

b/ z działalności gospodarczej,

c/ z dotacji, zapisów, darowizn i subwencji

d/ z innych wpływów.

2. Majątek nieruchomy Pg. Z. P. stanowi nieruchomość w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego 23 w formie wieczystego użytkowania gruntu wraz z „Domem Pszczelarza” oraz obiektami stanowiącymi wspólną całość.

3. Zakres działania : „Domu Pszczelarza” określa Zarząd Pg. Z. P.

 

§29.1 Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację zadań statutowych Pg. Z. P. w ramach funduszu rozwoju pszczelarstwa.

2. Pg. Z. P. realizuje wpływy i wydatki na podstawie planu rzeczowo – finansowego, zatwierdzonego przez Zarząd Pg. Z. P.

3. Operacje finansowe oraz majątek Pg. Z. P. ewidencjonowane są w księgowości według ogólnie obowiązujących przepisów o rachunkowości.

4. Prowadzenie księgowości może być zlecone powołanej do tego instytucji , bądź też w ramach prac zleconych.

5. Działalność Pg. Z. P. podlega lustracji przez lustratorów upoważnionych przez organy właściwe do przeprowadzenia lustracji pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.

 

IX. BIURO ZWIĄZKU

 

§30.1. Pracą Biura Związku kieruje Prezes Pg. Z. P. lub inny członek Prezydium upoważniony przez Zarząd

a/ Biuro składa się z pracowników etatowych oraz na umowy zlecenia zgodnie z potrzebami ustalonymi przez Zarząd

b/ Kierownik biura Pg. Z. P. bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

c/ Biuro Pg. Z. P. działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Pg. Z. P. a pracownicy w/g zakresu czynności zatwierdzonego przez Zarząd Pg. Z. P.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§31.1. Rozwiązanie Pg. Z. P. może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Pg. Z. P. większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjętej uchwały w przedmiocie rozwiązania Pg. Z. P. następuje jego likwidacja przez Komisję likwidacyjną wybraną przez Zjazd, który podjął uchwałę o jego rozwiązaniu. Rozwiązanie Pg. Z. P. wiąże się z likwidacją jego majątku w sposób określony przez Zjazd Delegatów.

3. Pg. Z. P. może być również rozwiązany w wypadkach i trybie określonym w przepisie prawa przez właściwą władzę rejestracyjną.

W tym przypadku o przeznaczeniu jego majątku decyduje władza.