Przeskocz do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie  z siedzibą przy
ul. Kochanowskiego 23, 33-100 Tarnów, reprezentowany przez Leszka Bodzioch.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 508 08 2468 lub adresem email: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

  1. wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  2. marketingu własnych produktów lub usług Związku (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
  3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cle  przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez IODO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Związku, w przypadku gdy składając zamówienie w Systemie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu dostawy pocztą lub przesyłką kurierską, podmiotowi obsługującemu płatności w Systemie, w przypadku, gdy składając zamówienie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu płatności elektronicznych lub karty płatniczej, wybranym podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie Związku, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Związku, podmiotom świadczącym na rzecz Związku usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.