Przeskocz do treści

Serdecznie zapraszamy pszczelarzy do wspólnej modlitwy przed cudownym obrazem Matki Boskiej Tuchowskiej podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Uroczysta Msza Św. dla pszczelarzy odprawiona zostanie w poniedziałek, 1 lipca, o godzinie 11:00.

Szczegółowy program odpustu dostępny poniżej:

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na zakup ciasta - pokarmu do podkarmiania pszczół zakupowanego w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2024 roku.

Do konkursu oferty złożyły następujące firmy:

  1. Pfeifer&Langen Marketing Sp. z o. o.
  2. P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk
  3. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o. o. Sp. K.

W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej konkurs wygrała firma P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk. Wartość brutto zamówienia 61 000 kg ciasta zadeklarowana przez firmę ORION wynosi 256 273,20 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 20/100).

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przedstawi firmie ORION umowę do podpisu na zakup ciasta do podkarmiania pszczół.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie ogłasza konkurs na zakup ciasta – pokarmu do podkarmiania pszczół. Zakup ciasta realizowany będzie w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wybór dostawcy dokonany będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Czytaj dalej... "Zakup ciasta"

Informujemy, że w dniach 1 - 4 maja 2024 r. sklep oraz biuro Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy ponownie 6 maja.

W dniu 20 kwietnia 2024 r. w Bronisławowie odbył się XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pogórski Związek Pszczelarzy był reprezentowany przez wszystkich sześciu delegatów, którzy brali czynny udział w obradach zjazdu pracując w komisjach: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Zjazd poświęcony był głównie zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz wyborom uzupełniającym na stanowisko Prezydenta Związku.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu przez p. o. Prezydenta Stanisława Bóla odbyła się dyskusja. Po jej zakończeniu Zjazd podjął uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2023, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie Zjazd nie udzielił Zarządowi absolutorium za rok 2023.

W kolejnym punkcie dokonano wyborów uzupełniających na stanowisko Prezydenta PZP. W wyniku głosowania stanowisko to objął Tadeusz Sabat, delegat BZP Bartnik z Bielska-Białej.

Następnie Zjazd wskazał kierunki działania Zarządu PZP na najbliższy rok przyjmując wnioski zgłoszone przez delegatów.