Przeskocz do treści

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie ogłasza konkurs na zakup ciasta – pokarmu do podkarmiania pszczół. Zakup ciasta realizowany będzie w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wybór dostawcy dokonany będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Czytaj dalej... "Zakup ciasta"

Informujemy, że w dniach 1 - 4 maja 2024 r. sklep oraz biuro Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy ponownie 6 maja.

W dniu 20 kwietnia 2024 r. w Bronisławowie odbył się XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pogórski Związek Pszczelarzy był reprezentowany przez wszystkich sześciu delegatów, którzy brali czynny udział w obradach zjazdu pracując w komisjach: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Zjazd poświęcony był głównie zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz wyborom uzupełniającym na stanowisko Prezydenta Związku.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu przez p. o. Prezydenta Stanisława Bóla odbyła się dyskusja. Po jej zakończeniu Zjazd podjął uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2023, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie Zjazd nie udzielił Zarządowi absolutorium za rok 2023.

W kolejnym punkcie dokonano wyborów uzupełniających na stanowisko Prezydenta PZP. W wyniku głosowania stanowisko to objął Tadeusz Sabat, delegat BZP Bartnik z Bielska-Białej.

Następnie Zjazd wskazał kierunki działania Zarządu PZP na najbliższy rok przyjmując wnioski zgłoszone przez delegatów.

Wraz z początkiem kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków w ramach pomocy de minimis w rolnictwie na dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wnioski można składać do końca maja. Dopłata do rodziny pszczelej wyniesie do 50 zł.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych i przezimowanych rodzin.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej ARiMR.