Przeskocz do treści

Informujemy, że w dniach 1 - 4 maja 2024 r. sklep oraz biuro Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy ponownie 6 maja.

W dniu 20 kwietnia 2024 r. w Bronisławowie odbył się XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pogórski Związek Pszczelarzy był reprezentowany przez wszystkich sześciu delegatów, którzy brali czynny udział w obradach zjazdu pracując w komisjach: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Zjazd poświęcony był głównie zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz wyborom uzupełniającym na stanowisko Prezydenta Związku.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu przez p. o. Prezydenta Stanisława Bóla odbyła się dyskusja. Po jej zakończeniu Zjazd podjął uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2023, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie Zjazd nie udzielił Zarządowi absolutorium za rok 2023.

W kolejnym punkcie dokonano wyborów uzupełniających na stanowisko Prezydenta PZP. W wyniku głosowania stanowisko to objął Tadeusz Sabat, delegat BZP Bartnik z Bielska-Białej.

Następnie Zjazd wskazał kierunki działania Zarządu PZP na najbliższy rok przyjmując wnioski zgłoszone przez delegatów.

Wraz z początkiem kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków w ramach pomocy de minimis w rolnictwie na dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wnioski można składać do końca maja. Dopłata do rodziny pszczelej wyniesie do 50 zł.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości posiadanych i przezimowanych rodzin.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W dniu 17 lutego odbyła się IX Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie.

Konferencja rozpoczęła się wręczeniem odznaczeń zasłużonym pszczelarzom.

Podczas konferencji wykład na temat innowacji w gospodarce pasiecznej w warunkach zmian klimatu wygłosił prof. Krzysztof Olszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wykładowca w dużym stopniu podkreślił coraz większe problemy w skutecznej walce z warrozą.

W trakcie przerw licznie zgromadzeni pszczelarze mogli skorzystać z obecności wystawców sprzętu pszczelarskiego i dokonać jego zakupu.

IX Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie

Zdjęcie 1 z 12