Przeskocz do treści

Interwencje w sektorze pszczelarskim 2023

Do dnia dzisiejszego nie są niestety znane szczegółowe zasady realizacji projektów wsparcia pszczelarstwa w 2023 roku. Informacje płynące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dalekie są od rozstrzygnięcia wielu istotnych zagadnień. Wiele z omówionych poniżej kwestii ma na dzień dzisiejszy charakter projektów i planów. Mimo to, biorąc pod uwagę upływający czas, Zarząd PgZP podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektów na 2023 rok.

Wśród planowanych od 2023 roku zmian, jest obowiązek posiadania przez pszczelarzy biorących udział w którymkolwiek z projektów numeru EP z ewidencji producentów prowadzonego przez ARiMR. Osoby, które kiedykolwiek korzystały ze wsparcia ARiMR czy w formie dopłaty do rodzin pszczelich przezimowanych, czy też jakiejkolwiek innej, już taki numer posiadają. Pszczelarze, którzy nie posiadają numeru EP powinni złożyć wniosek o jego wydanie do Biura Powiatowego ARiMR właściwego na miejsce zamieszkania.

Planowany termin uruchomienia naboru to 1 kwietnia 2023 r. Prawdopodobnie nabór prowadzony będzie do 15 kwietnia. W bieżącym roku mają być prowadzone tylko trzy projekty: zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup pszczół, zakup leków do zwalczania warrozy. Zadania, które dotychczas wykonywał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekierowane zostaną bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obecnie PgZP nie wie jakimi środkami będzie dysponował, nie jest też jasne kiedy taką wiedzę poweźmie, dlatego na chwilę obecną prezesi kół będą zbierać zapotrzebowania od wszystkich pszczelarzy zainteresowanych udziałem w projektach. Jeśli konieczne będą korekty i ograniczenia, zostaną one dokonane w terminie późniejszym.

 

Zakup sprzętu pszczelarskiego

W realizacji tego projektu planowane są daleko idące zmiany. Najważniejszą z nich jest możliwość uczestnictwa w projekcie zarówno za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej jak i indywidualnie – bezpośrednio w ARiMR. Należy jednak mieć na uwadze, że ARiMR dokona weryfikacji podwójnego finansowania, dlatego pszczelarze powinni zdecydować się tylko na jedną formę korzystania z projektu. Warunkiem uczestnictwa ma być, podobnie jak dotychczas, posiadanie co najmniej 10 rodzin pszczelich wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarejestrowanie „rolniczego handlu detalicznego” bądź „sprzedaży bezpośredniej”, oraz dodatkowo posiadanie numeru EP. W ramach realizacji projektu będzie prawdopodobnie można dokonać zakupu:

 • Miodarek
 • Odstojników
 • Dekrystalizatorów
 • Stołów do odsklepiania plastrów
 • Suszarek do suszenia obnóży pyłkowych
 • Topiarek do wosku
 • Urządzeń do kremowania miodu
 • Refraktometrów
 • Wózków ręcznych do transportu uli
 • Wialni do pyłku
 • Uli lub ich elementów
 • Krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych
 • Urządzeń do omiatania pszczół
 • Poławiaczy pyłku
 • Sprzętu do pozyskiwania pierzgi
 • Wag pasiecznych
 • Pakietów ramek ulowych – jeden pakiet to 100 sztuk ramek dowolnego typu
 • Kamer cyfrowych – wartość refundacji do 300 zł za sztukę.

Wysokość refundacji nie może przekroczyć 60% wartości netto zakupionego sprzętu oraz nie więcej niż 100 zł na każdą posiadaną rodzinę pszczelą oraz nie więcej niż 15 000 zł. Należy jednak zauważyć, że wprowadzona ma zostać bardzo istotna zmiana polegająca na promowaniu młodych pszczelarzy do 40 roku życia. Oznacza to, że otrzymają oni pomoc w maksymalnej możliwej kwocie. Pozostali pszczelarze będą mogli skorzystać z projektu, ale wysokość otrzymanej refundacji zależna będzie od ilości i wartości złożonych wniosków. Nie wiadomo również kiedy pszczelarz po 40 roku życia uzyska informację o ostatecznej wysokości refundacji – przed czy po zakupie.

Zakup leków do zwalczania warrozy

Projekt powinien być realizowany podobnie jak dotychczas. Warunkiem udziału jest posiadanie zarejestrowanej u Powiatowego Lekarza Weterynarii pasieki. Ilość zakupionych leków nie powinna przekraczać ilości odpowiedniej dla pasieki zgodnie ze stanem na 30 września 2022 o więcej niż 100%. Refundacja wynosić będzie nie więcej niż 90% wartości netto zakupionych leków. Prezesi kół dysponują niezbędnymi dokumentami oraz szczegółowymi warunkami potrzebnymi do realizacji projektu.

Zakup pszczół

W ramach realizacji projektu możliwy będzie zakup:

 • Matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa,
 • Odkładów, pakietów pszczelich pochodzących z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa lub rekomendowanych przez PgZP.

Podobnie jak w latach ubiegłych refundacja nie przekroczy 70% wartości netto zakupionych pszczół. Pszczelarz może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. Obecnie nie jest jasne czy pasieki do 6 rodzin pszczelich będą również mogły kupić odkłady i pakiety w liczbie nieprzekraczającej 20% posiadanych pszczół, czy też podobnie jak w 2022 roku będą mogły zakupić do 50%.

Dla właścicieli pasiek liczących ponad 10 rodzin pszczelich, w omawianym projekcie, ma zostać wprowadzony dodatkowy wymóg, polegający na obowiązku wprowadzania produktów pszczelich na rynek zgodnie z przepisami prawa, np. za pomocą sprzedaży bezpośredniej bądź RHD.

Do biura PgZP wpłynęły oferty na produkcję odkładów i pakietów od następujących producentów:

L.p. Rodzaj Producent Linia matek Telefon
1 Odkład Brzeziak Czesław car.: Alsin, CJ10, Nieska 693-773-509
2 Pakiet Brzeziak Czesław car.: Alsin, CJ10, Nieska 693-773-509
3 Odkład Grabowski Janusz car.: Melissa 530-538-500
4 Odkład Ojczyk Mateusz car.: Ca, Cb, Cp 512-278-452
5 Odkład Nasiadka Piotr car.: CJ10, CT46 721-204-832
6 Odkład Wojtarowicz Stanisław car.: AGA3 506-665-777

Producenci zaoferowali sprzedaż odkładów oraz pakietów w cenie 300 zł za szt.

Wpłynęły również następujące oferty na sprzedaż matek pszczelich:

L.p Producent Reprodukcyjna Użytkowa Nieuna-sieniona Oferowane linie
Czerwiąca Bez sprawdzonego czerwienia Unasieniona sztucznie Unasieniona naturalnie
Czerwiąca Bez sprawdzonego czerwienia
1 Pasieka Hodowlana Sądecki Bartnik 500,00 zł       80,00 zł 30,00 zł car.: Dobra; Karpatka
2 Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Miodoland Paweł Sęk 400,00 zł 270,00 zł   60,00 zł 80,00 zł 25,00 zł car.: CJ-10; CT-46; Alsin; CT83
3 Pasieka Zarodowa Wojciech Pelczar* 500,00 zł       120,00 zł 40,00 zł car.: AGA; AGA 3
4 Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc 400,00 zł 300,00 zł 140,00 zł 70,00 zł     car.: Alpejka, NieSka, Jugo, cau.: Woźnica
5 Pasieka Hodowlana Zbigniew Postuła 400,00 zł       100,00 zł (pasieczysko) 30,00 zł car.: Karolinka, Ka-Prim
120,00 zł (trutowisko)
6 Pasieka Szeligów     120,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 30,00 zł car.: Galicja
7 Pasieka Melissa Agnieszka Wójtowicz     150,00 zł 80,00 zł 88,00 zł 30,00 zł car.: Melissa
8 Pasieka Hodowlana Smaruj 400,00 zł 300,00 zł 140,00 zł 70,00 zł 100,00 zł 30,00 zł car.: Wielka
9 Specjalistyczne Gospodarstwo Pasieczne Łukasz Gładys** 324,08 zł       92,60 zł 30,56 zł car.: Brzezinka
10 Pasieka Zarodowa w Brześciu**         92,00 zł 27,00 zł car.: Ab, Tb, cau.: Pb
11 Pasieka Zarodowa Krzysztof Kubeczek 320,00 zł       150,00 zł 40,00 zł car.: Beskidka
12 Pasieka Adamek Wioletta Adamek         100,00 zł 30,00 zł car.: Viola, CJ10, CT46, Kortówka, Nieska, Alpejka
13 Pasieka Hodowlana Jerzy Cieśla         80,00 zł

(pasieczysko)

27,00 zł car.: Karolinka
100,00 zł

(trutowisko Murcki)

200,00 zł

(trutowisko Wisła)

14 Wioletta Kluska         100,00 zł 35,00 zł car.: Nostra
15 Pasieka Hodowlana „Miodzio” Izabela Rachwalik     150,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 25,00 zł car.: Piaskowa
16 Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń**         83,33 zł 27,78 zł car.: Victoria
17 Pasieka Zarodowa w Kocierzowach** 370,00 zł   92,00 zł 64,00 zł 92,00 zł 27,00 zł car.: R, S, Niw, cau.: PwK, m.: Asta
18 Pasieka Hodowlana "Wojtuś" Elżbieta i Kazimierz Flis 350,00 zł 250,00 zł 120,00 zł 60,00 zł   30,00 zł car.: Brnianka, BR20, Alpejka, Nieska, CT46, cau.:Woźnica
19 Pasieka Węgrzynowicz Urszula Węgrzynowicz**         74,07 zł 27,78 zł car.: Demeter

* – Producent zadeklarował, że nie przyjmie zamówienia, jeśli ilość matek wysyłanych na dany adres będzie mniejsza niż: 20 szt. dla matek NU, 4 szt. dla matek użytkowych i 1 szt. dla matek reprodukcyjnych.
** – sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT, do ceny netto należy doliczyć 8% podatku.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty związane z zamawianiem pszczół dostępne są u prezesów kół.

Pszczelarze zamawiający matki, odkłady lub pakiety powinni równolegle z zamówieniem w kole dokonać zamówienia u hodowcy, zaznaczając, że jest to zamówienie w ramach refundacji.

 

 

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dostępne są u prezesów kół i to za ich pośrednictwem zainteresowani pszczelarze będą brać udział w projektach. Termin wpływu zamówień do biura PgZP upływa 15. 03. 2023 r.