Przeskocz do treści

Walny Zjazd Delegatów PZP

W dniu 20 kwietnia 2024 r. w Bronisławowie odbył się XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pogórski Związek Pszczelarzy był reprezentowany przez wszystkich sześciu delegatów, którzy brali czynny udział w obradach zjazdu pracując w komisjach: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Zjazd poświęcony był głównie zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz wyborom uzupełniającym na stanowisko Prezydenta Związku.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu przez p. o. Prezydenta Stanisława Bóla odbyła się dyskusja. Po jej zakończeniu Zjazd podjął uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2023, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie Zjazd nie udzielił Zarządowi absolutorium za rok 2023.

W kolejnym punkcie dokonano wyborów uzupełniających na stanowisko Prezydenta PZP. W wyniku głosowania stanowisko to objął Tadeusz Sabat, delegat BZP Bartnik z Bielska-Białej.

Następnie Zjazd wskazał kierunki działania Zarządu PZP na najbliższy rok przyjmując wnioski zgłoszone przez delegatów.