Przeskocz do treści

Konkurs na zakup ciasta – pokarmu do podkarmiania pszczół

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie ogłasza konkurs na zakup ciasta – pokarmu do podkarmiania pszczół. Zakup ciasta realizowany będzie w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wybór dostawcy dokonany będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

Dane zamawiającego:

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 23
33-100 Tarnów
NIP: 8730007361
REGON: 851721640
tel.: 14-629-60-31
e-mail: biuro@pgzptarnow.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pokarmu do podkarmiania pszczół w formie ciasta w ilości 58 000 kg (58 ton).

Opakowanie jednostkowe: 1 kg.

Dostawa w 7 punktów na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz tarnowskiego. Koszt dostawy w cenie pokarmu.

Parametry jakościowe ciasta:
Sucha masa: nie mniej niż 82%
Glukoza: nie mniej niż 40% suchej masy
Fruktoza: nie mniej niż 35% suchej masy
Termin przydatności do zużycia: nie krócej niż do 30. 06. 2024 r.
Zachowanie konsystencji stałej w temperaturze 30o C.

Oferty:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 30. 06. 2023 r. do godz. 15:30.
O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data dotarcia oferty do siedziby Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie.
Oferty można przesyłać za pośrednictwem poczty/kuriera bądź składać osobiście.
Koperta zawierająca ofertę powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed jej otwarciem.
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w sposób następujący:

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 23
33-100 Tarnów

oraz zawierać napis:

Oferta na zakup ciasta – pokarmu do podkarmiania pszczół.
Nie otwierać przed 30. 06. 2023 r. godz. 16:00

jak również nazwę i adres składającego ofertę.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.
Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do „Ogłoszenia o konkursie”.

Opis kryteriów wyboru

Podczas oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie stosować będzie kryterium ceny oraz kryterium jakości. Kryterium jakości oznacza sumaryczną procentową zawartość glukozy, fruktozy i sacharozy w składzie oferowanego ciasta.

L.p. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Kryterium ceny 60% 60
2 Kryterium jakości 40% 40

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

Kryterium ceny (C)

                                      najniższa oferowana cena brutto

C             =             ___________________________________________  x  100%  x  60 pkt

                                            cena brutto badanej oferty

Kryterium jakości (J)

                                 sumaryczna procentowa zawartość
                          glukozy, fruktozy i sacharozy badanej oferty

J             =             ___________________________________________  x  100%  x  40 pkt

                              najwyższa sumaryczna procentowa zawartość
                                            glukozy, fruktozy i sacharozy

Ostateczna ocena punktowa (P) wyliczana będzie według wzoru:

P=C+J

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Umowa

Po wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi podpisanie umowy z dostawcą ciasta – do dnia 07. 07. 2023 r.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do „Ogłoszenia o konkursie”.
Realizacja umowy, tj. zakup i dostarczenie ciasta nastąpi po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Pogórskim Związkiem Pszczelarzy w Tarnowie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

RODO

Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ( Dz.Urz.UE L 119 Z 04.05.2016)

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 23. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel.: 508 082 468 lub adresem e-mail: sieciisprzet.rzeszow@gmail.com.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 roku oraz na podstawie art. 9 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

e) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

f) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

g) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust 3 lit b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art.6 ust 1 lit c RODO

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie - pdf

Druk oferty - pdf

Druk oferty - docx

Umowa-projekt - pdf